ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OH Computers

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder depotnummer 22051268

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper terzake van de levering van zaken en het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. In deze algemene voorwaarden wordt met verkoper/koper zowel gedoeld op de verkoper/koper van zaken als de verkoper/koper/opdrachtgever van diensten. Het begrip levering omvat zowel de levering van zaken als het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een koper/opdrachtgever of van derden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - binden verkoper niet tenzij deze, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

1.3 Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van koper/opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van verkoper - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema's, prijscouranten, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan - zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

2.2 Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door koper/opdrachtgever wordt aanvaard, heeft verkoper het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper/opdrachtgever te herroepen.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat verkoper een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door verkoper uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

2.4 Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden verkoper niet tenzij deze aan verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen van technische aard worden door verkoper voorbehouden. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden verkoper niet.

3. Prijzen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van verkoper franco geleverd in Nederland en exclusief BTW. Genoemde prijzen gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend. Voor onderzoek wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht. Voor eventuele voorrijkosten wordt € 25,- in rekening gebracht. Voor reparaties, uitbreidingen en configuraties wordt een uurloon van 60 euro in rekening gebracht, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

3.2 Verkoper heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q de totstandkoming van de overeenkomst, aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging c.q. wijziging van de koopprijs ontslaat koper/opdrachtgever niet van diens verplichting uit de overeenkomst en geeft koper/opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Verkoper is ook na verzending van de orderbevestiging voorbehouden fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze fouten aan de hand van de op dit moment geldende prijslijst kunnen worden aangetoond.

4. Levering en levertijd

4.1 Levering van de zaken zal geschieden conform offerte van verkoper. Leveringstijden, technische specificaties, maten etc. zijn slechts streeftijden c.q. benaderingen en schattingen en binden verkoper niet. indien levering door verkoper niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zal verkoper aan koper of opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de opdracht van koper of opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen.

4.2 Afwijkingen van door verkoper opgegeven levertijden bevrijden koper/opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven koper/opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

4.3 Koper/opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van verkoper nauwkeurig aan te geven wanneer en waar - binnen Nederland - de door verkoper te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Koper/opdrachtgever is verplicht alle door verkoper met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien koper/opdrachtgever verkoper geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van verkoper als plaats van aflevering.

4.4 Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten zolang koper/opdrachtgever jegens verkoper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat koper/opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

4.5 De door verkoper te leveren zaken reizen voor risico van koper/opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door verkoper bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij koper/opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt. In welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

4.6 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Tenzij enige bepaling van deze algemene voorwaardenuitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, zijn deze algemene voorwaarden op bedoelde werkzaamheden van toepassing.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan koper/opdrachtgever geleverde zaken, zolang koper/opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken en/of verrichtingen van diensten en/of werkzaamheden, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

5.2 Zolang koper/opdrachtgever nog geen eigenaar van de zaken is, is koper/opdrachtgever slechts gerechtigd de zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.

5.3 Indien koper/opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan koper/opdrachtgever geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

6. Risico

6.1 De door verkoper te leveren zaken zijn, onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde, vanaf het moment van aflevering bij koper/opdrachtgever voor diens rekening en risico. Indien het magazijn van verkoper als plaats van aflevering geldt, zijn de zaken voor rekening en risico van koper/opdrachtgever vanaf het moment dat deze de zaken daar ophaalt.

7. Overmacht

7.1 In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop verkoper geen invloed heeft en die de levering c.q. de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers van verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Koper/opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch de overeenkomst ontbinden.

8. Reclames

8.1 Koper/opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen tien werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten en/of werkzaamheden zijn beŽindigd, schriftelijk aan verkoper te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens verkoper terzake van gebreken c.q. fouten vervalt. Reclames en/of klachten geven koper/opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.

8.2 In geval van een door verkoper gegrond bevonden klacht over geleverde zaken heeft verkoper het recht de desbetreffende zaken te herstellen, danwel deze door soortgelijke zakken te vervangen. Verkoper is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van koper/opdrachtgever.

8.3 In geval van een door verkoper gegrond bevonden klacht over verrichte diensten en/of werkzaamheden heeft verkoper het recht deze diensten en/of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten. Ook in dit geval is verkoper niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.

8.4 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van verkoper niet toegestaan.

9. Betaling en niet-nakoming

9.1 Betaling voor goederen dient te geschieden contant bij aflevering of vooraf via bank, tenzij anders is overeengekomen.

9.2 Bij levering op rekening dient betaling door koper/opdrachtgever te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen in de offerte, orderbevestiging en/of factuur. Verkoper heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.

9.3 In geval van niet tijdige betaling van enige termijn, van sursťance van betaling of faillissement van koper/opdrachtgever, beslag ten laste van koper/opdrachtgever of liquidatie van diens bedrijf, is de koopprijs onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar.

9.4 In geval de betalingstermijn wordt overschreden, is verkoper gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan koper/opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen door koper of opdrachtgever heeft verkoper het recht om buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 114,- in rekening te brengen. Tevens is de koper of opdrachtgever bij een gerechtelijke procedure de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd.

9.5 Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan terzake van zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of kortingen toe te passen. Alle door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengere chtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.

9.6 In de in lid 3 genoemde gevallen is verkoper voorts eveneens gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren.

9.7 Deze rechten komen verkoper eveneens toe in geval koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan koper/opdrachtgever sursťance van betaling wordt verleend, indien het bedrijf van koper/opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd of - in geval koper/opdrachtgever een rechtspersoon of vennootschap is - een of meer vennoten van koper/opdrachtgever uittreden of de statuten en/of reglementen van koper/opdrachtgever worden gewijzigd. Verkoper is in deze gevallen voorts gerechtigd betaling te vorderen van verrichte werkzaamheden alsmede van vergoeding van kosten, schade (daaronder begrepen door verkoper gederfde winst) en rente.

10. Garanties

10.1 Verkoper verstrekt - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan koper/opdrachtgever afgeleverde nieuwe zaken een garantie die geldt voor een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

10.2 Elke aansprakelijkheid op garantie vervalt indien:

  • koper/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten;
  • de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszi ns door koper/opdrachtgever op onoordeelkundigewijze zijn behandeld of onderhouden;
  • koper/opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt danwel enige andere verplichting jegens verkoper niet nakomt.

10.3 Terzake van alle zaken, die door verkoper van derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van verkoper door derden worden uitgevoerd, is verkoper niet tot enig verder strekkende garantie gehouden dan tot die welke verkoper van de desbetreffende derden terzake heeft verkregen.

10.4 De garantie omvat het gratis herstel van gebreken in de geleverde zaken of het gratis vervangen van gebrekkige onderdelen daarvan, zulks naar keuze van verkoper. Verkoper is gerechtigd de herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door verkoper aan te wijzen deskundige derde te laten uitvoeren. Bedrijfsschade, gevolgschade en alle andere indirecte schade, op welke wijze dan ook ontstaan, zijn van garantie uitgesloten. Eventuele verzendkosten worden aan koper/opdrachtgever in rekening gebracht.

10.5 De garantie geldt uitsluitend voor koper/opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten ontstaan binnen de overeengekomen garantietermijn en uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of gebruik van slecht materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in geval van door opdrachtgever/koper of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Ook bij het aansluiten van apparatuur op een ongeaarde wandcontactdoos, waarbij de apparatuur een geaarde wandcontactdoos vereist, vervalt de garantie. Verkoper behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van enige door verkoper afgegeven garantie, aanpassingen in de te herstellen zaak aan te brengen.

10.6 Onderdelen die worden vervangen worden eigendom van verkoper, zonder dat de koper/opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.

10.7 Koper/opdrachtgever is verplicht de voor het herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken franco naar het door verkoper opgegeven adres te sturen, tenzij in een tussen koper/opdrachtgever en verkoper gesloten (onderhouds)contract anders is bepaald. Risico's van transport van de zaken zijn voor rekening van koper/opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan in eigendom van koper/opdrachtgever c.q. derden toebehorende zaken of aan personen wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper.

11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door verkoper geleverde zaken aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze zaken.

11.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden, die met instemming van koper/opdrachtgever door verkoper zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.

11.4 Koper/opdrachtgever verbindt zich de door verkoper afgeleverde zaak te keuren. Koper/opdrachtgever verklaart daarmee dat hij de zaak in goede staat en vrij van gebreken heeft aangenomen, tenzij hij binnen tien werkdagen nadat de zaak door verkoper is afgeleverd, verkoper schriftelijk van deze gebreken op de hoogte stelt. Koper/opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de werking van de zaak en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

11.5 Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden terzake van door verkoper geleverde zaken of door verkoper verrichte diensten en/of werkzaamheden, daaronder begrepen aanspraken van derden terzake van aan deze zakenklevende gebreken.

12. Omschrijving, tekeningen en illustraties, intellectueel eigendom

12.1 Omschrijvingen (daaronder begrepen afbeeldingen en teksten) van de zaken, zoals specificaties en door verkoper opgegeven bijzonderheden, kunnen slechts worden beschouwd als een algemene omschrijving van de zaken, aan welke omschrijving koper/opdrachtgever nimmer enig recht kan ontlenen.

12.2 Afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten en overige documentatie maken, behoudens uitdrukkelijk andersluidende afspraak, nimmer deel uit van de door verkoper met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst. De aan koper/opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten en overige documentatie blijven eigendom van verkoper en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, geheel noch gedeeltelijk, door koper/opdrachtgever worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt danwel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook.

12.3 Indien een offerte en/of aanbieding niet tot een overeenkomst leidt, zal de aanbieding met ontwerpen. afbeeldingen en tekeningen en alle overige door verkoper verschafte documentatie op eerste verzoek van verkoper aan deze worden teruggezonden.

12.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met doorverkoper geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien verkoper die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan verkoper door of vanwege koper/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart koper/opdrachtgever verkoper volledig.

12.5 Op afbeeldingen die door of in opdracht van OH Computers gemaakt zijn en gepubliceerd zijn op een door OH computers gerealiseerde website geldt het auteursrecht. Het is niet toegestaan deze auteursrechtelijk beschermde informatie in welke vorm dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van OH Computers.

13. Hoofdelijkheid

13.1 Indien met koper/opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de door hen met ons gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

14. Afwijkende afspraken

14.1 Afwijkingen van de met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden verkoper slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

15. Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op alle overeenkomsten van verkoper alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen verkoper en koper/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale Koopovereenkomsten van 11 april 1980 van toepassing.

15.2 Alle uit door verkoper gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen verkoper en koper/opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter , voorzover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.